Contract de vanzare cumparare.  Trăsături și model de contract. 

Noul Cod civil conţine o definiţie foarte clară a contractului de vanzare cumparare, definiţie formulată de art. 1650.

Conform cu această definiție „Vânzarea este contractul prin care vânzătorul transmite sau, după caz, se obligă să transmită cumpărătorului proprietatea unui bun în schimbul unui preţ, pe care cumpărătorul se obligă să îl plătească. Poate fi, de asemenea, transmis prin vânzare un dezmembrământ al dreptului de proprietate sau orice alt drept” precum superficia, uzufructul, servituţile, sau oricare alt drept real ori de creanţă care prin natura sa este cesibil. Transmiterea drepturilor care fac obiectul contractului de vanzare cumparare se face, în toate situaţiile, cu titlu oneros, contra unei sume de bani numite preţ.

Trăsăturile contractului de vanzare cumparare

Contractul de vanzare cumparare, are o serie de caracteristici specifice. 

Caracterul sinalagmatic este conferit de împrejurarea că atât obligaţiile vânzătorului, cât și ale cumpărătorului sunt interdependente și reciproce, fiecare dintre ele avându-și cauza juridică în cealaltă. 

Această caracteristică are ca efect dreptul părţii care și-a executat obligaţia de a-i cere celeilalte părţi să facă același lucru sau, potrivit propriei sale opţiuni, să ceară anularea contractului. Astfel, dacă o parte cere celeilalte părţi a contractului de vânzare să își execute obligaţiile asumate, fără ca ea să și-o fi executat pe a sa, aceasta din urmă poate să opună celei dintâi excepţia de neexecutare a contractului. În cazul în care „obligaţiile născute dintr-un contract sinalagmatic sunt exigibile, iar una dintre părţi nu execută sau nu oferă executarea obligaţiei, cealaltă parte poate, într-o măsură corespunzătoare, să refuze executarea propriei obligaţii, afară de cazul în care din lege, din voinţa părţilor sau din uzanţe rezultă că cealaltă parte este obligată să execute mai întâi”.

Cumpărătorul este în drept să suspende plata preţului în situaţia în care se vede tulburat în posesie și, simetric, vânzătorul poate suspenda executarea obligaţiei de a transmite (preda) bunul dacă cumpărătorul nu plătește preţul.

În caz de neexecutare culpabilă de către debitor a obligaţiilor sale contractuale, potrivit prevederilor art. 1549 NCC, creditorul obligaţiilor neexecutate, dacă nu optează pentru a cere executarea silită a acelor obligaţii, are dreptul sa ceară rezoluţiunea contractului, precum si daune-interese. 

Caracterul oneros 

Presupune că fiecare dintre părţile semnatare urmărește să își satisfacă un interes patrimonial, respectiv vânzătorul să obţină preţul, iar cumpărătorul să obțină dreptul sau bunul descris în obiectul contractului de vanzare cumparare.

Caracterul consensual 

Potrivit dispoziţiilor Noului Cod Civil, este necesar acordul de voinţă al părţilor pentru ca vânzarea să își producă principalul efect, și anume transferul dreptului de proprietate sau al altui tip de drept, de la vânzător la cumpărător. 

Caracterul solemn

Caracterul solemn al unui contract de vanzare cumparare trebuie să rezulte expres dintr-o dispoziţie legală specială, derogatorie de la dreptul comun, cum este cazul contractelor de vanzare de imobile construcţii și/sau terenuri ori pentru înstrăinarea unor dezmembrăminte ale dreptului de proprietate constituite anterior cu privire la bunuri imobile. În concluzie, regula în această privință este consensualismul, iar eventualele excepţii trebuie să fie strict reglementate de lege.

Caracterul translativ

Conform art. 1673 din Noul Cod Civil, vânzătorul este obligat să transmită cumpărătorului proprietatea bunului vândut, odată cu proprietatea cumpărătorul dobândește toate drepturile și acţiunile accesorii ce au aparţinut vânzătorului, iar potrivit prevederilor legale, dacă legea nu dispune altfel, dispoziţiile referitoare la transmiterea proprietăţii se aplică în mod corespunzător și atunci când prin vânzare se transmite un alt drept decât cel de proprietate.

Reglementări specifice

Noul Cod Civil mai conţine și alte reglementări specifice unor tipuri de contracte de vanzare cumparare la care efectul translativ de proprietate nu este concomitent cu semnarea contractului de vanzare cumparare:

  • vânzarea de bunuri viitoare;
  • vânzarea bunului pierit în întregime sau în parte;
  • vânzarea în bloc (cu grămada);
  • vânzarea pe încercate;
  • vânzarea pe gustate;
  • vânzarea pe bază de mostră.

Descarcă aici un model de contract de vanzare cumparare. 

Accelerează obținerea semnăturilor de la clienți, parteneri de afaceri sau colaboratori. Trimite, semnează cu valoare juridică și administrează online contracte și alte documente.
www.eSemneaza.ro

Articole similare